Zmiany z zakresu BHP w 2019 r. – zwolnienie z prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w niektórych branżach.

Ustawodawca od 2019 wprowadził dwie zmiany w kodeksie pracy dot. działań związanych z BHP.

Jedną ze zmian jest wykluczenie z obowiązku poddawania się szkoleniom okresowym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy wykonują swoja prace w zakładach, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorie ryzyka. (Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).). – rozporządzenie wydawane cyklicznie.  Powyższe zmiany zostały wprowadzone poprzez dodanie do kodeksu pracy dwóch nowych paragrafów ich treść poniżej;

 • 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

  § 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”;

Szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie musimy prowadzić jeśli:

 1. przeważająca działalność firmy, w której pracują jest sklasyfikowana jako nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka
 2. w dokumencie oceny ryzyka dla stanowiska pracy nie ma jasnej informacji, iż szkolenie musi być prowadzone

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musimy prowadzić jeśli;

 1. działalność firmy została sklasyfikowana jako czwarta lub wyższa kategoria ryzyka
 2. firma na przestrzeni swojej działalności zmieni specyfikę działania na związaną z branżą sklasyfikowaną w czwartej kategorii ryzyka lub wyższej. Od momentu powzięcia takiej informacji ustawodawca daje czas 6 m na zorganizowanie szkolenia okresowego.

Działalności które zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz. 502) zostały sklasyfikowane do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. (poz. 502)

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
46 Transport lotniczy H-51 2 0,67
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93

Wnioski praktyczne:

Wprowadzone zmiany są w moim przekonaniu dobre i zasadne. Do zaprzestania szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno-biurowych konieczne jest łączne:

 1. wykazaniem się przewarzającą działalnością w grupie ryzyka sklasyfikowanej nie wyższej niż trzecia
 2. brakiem stwierdzenia w opracowanym dokumencie oceny ryzyka na stanowisku pracy, iż szkolenie okresowe jest wymagane
 3. brakiem zmiany działalności bądź przeważającej działalność na taką z wyższą kategorią ryzyka. Konieczność monitorowania w/w co najmniej w okresie jednorocznym

Wnioski praktyczne w realizacji:

Ad. 1. Zmiana w takich branżach jak np.;  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ad. 2. Zalecam przejrzenie dokumentacji oceny ryzyka  czy dla np. stanowiska recepcjonistki w hotelu nie zostały zapisane zagrożenia powodujące sklasyfikowanie w ocenie ryzyka stanowiska w grupie np. Średniego bądź Dużego (zgodnie z PN – N 18002). Organ podczas kontroli może wskazać, iż przeważająca działalność przedsiębiorstwa jest sklasyfikowana w grupie ryzyka niższej niż trzecia natomiast z dokumentu oceny ryzyka stanowiska pracy może wynikać, że ryzyko jest duże. Przedsiębiorca ma obowiązek ochrony życia i zdrowia ludzkiego zagrożonych w procesie pracy, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki osobom świadczącym pracę. Podczas kontroli PIP może okazać się, że przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku ponieważ mimo przesłanek wynikających z dokumentu oceny ryzyka zaniechał szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Często zdarza się tak, że w firmach funkcjonują karty oceny ryzyka podobne do siebie dla wszystkich stanowisk pracy. Jeśli opisywana zmiana w prawie spowoduje bardziej indywidualne prowadzenie procesu oceny ryzyka będzie ona z korzyścią dla pracowników.

Ad.3. Przeważająca działalność podążając za szerokimi komentarzami dotyczącymi Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dla przedsiębiorstw wykonujących więcej niż jedna działalność a które ukryte są pod innymi kodami PKD – postępowanie;

 1. należy zidentyfikować sekcję, która posiada najwyższy udział wskaźnika (np. wartości dodanej1),
 2. w ramach wybranej sekcji należy zidentyfikować dział, który posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej sekcji,
 3. w ramach wybranego działu należy zidentyfikować grupę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tego działu,
 4. w ramach wybranej grupy należy zidentyfikować klasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej grupy,
 5. w ramach wybranej klasy należy zidentyfikować podklasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej klas

1) W ekonomii przez wartość dodaną rozumieć należy przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji (E. Kubiak, H. Nakonieczna – Kisiel 1999, s. 43) lub różnica pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa, a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem pozyskania koniecznych nakładów; różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm (R. Barro 1997 s. 59).

Przypisy:

Przeważająca działalność gospodarcza, a zakaz handlu w niedzielę utworzone przez Adwokat Paweł Stachurski Mar 28, 2018 http://adwokaci-sg.pl/2018/03/28/przewazajaca-dzialalnosc-gospodarcza-a-zakaz-handlu-w-niedziele/

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/19512/ocr%2009.pdf,

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-zastosowan-.html,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Dziennik Ustaw 2018 poz. 502