Cennik:

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdego zlecenia w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej.
W przypadku klientów, z którymi HSEA jest związany umowami o stałą obsługę, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy.
Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.