Zmiany z zakresu BHP w 2019 r. – zwolnienie z prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w niektórych branżach.

Ustawodawca od 2019 wprowadził dwie zmiany w kodeksie pracy dot. działań związanych z BHP.

Jedną ze zmian jest wykluczenie z obowiązku poddawania się szkoleniom okresowym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy wykonują swoja prace w zakładach, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorie ryzyka. (Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).). – rozporządzenie wydawane cyklicznie.  Powyższe zmiany zostały wprowadzone poprzez dodanie do kodeksu pracy dwóch nowych paragrafów ich treść poniżej;

 • 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

  § 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”;

Szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie musimy prowadzić jeśli:

 1. przewarzająca działalność firmy, w której pracują jest sklasyfikowana jako nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka
 2. w dokumencie oceny ryzyka dla stanowiska pracy nie ma jasnej informacji, iż szkolenie musi być prowadzone

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musimy prowadzić jeśli;

 1. działalność firmy została sklasyfikowana jako czwarta lub wyższa kategoria ryzyka
 2. firma na przestrzeni swojej działalności zmieni specyfikę działania na związaną z branżą sklasyfikowaną w czwartej kategorii ryzyka lub wyższej. Od momentu powzięcia takiej informacji ustawodawca daje czas 6 m na zorganizowanie szkolenia okresowego.

Działalności które zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz. 502) zostały sklasyfikowane do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. (poz. 502)

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
46 Transport lotniczy H-51 2 0,67
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93

Wnioski praktyczne:

Wprowadzone zmiany są w moim przekonaniu dobre i zasadne. Do zaprzestania szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno-biurowych konieczne jest łączne:

 1. wykazaniem się przewarzającą działalnością w grupie ryzyka sklasyfikowanej nie wyższej niż trzecia
 2. brakiem stwierdzenia w opracowanym dokumencie oceny ryzyka na stanowisku pracy, iż szkolenie okresowe jest wymagane
 3. brakiem zmiany działalności bądź przeważającej działalność na taką z wyższą kategorią ryzyka. Konieczność monitorowania w/w co najmniej w okresie jednorocznym

Wnioski praktyczne w realizacji:

Ad. 1. Zmiana w takich branżach jak np.;  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ad. 2. Zalecam przejrzenie dokumentacji oceny ryzyka  czy dla np. stanowiska recepcjonistki w hotelu nie zostały zapisane zagrożenia powodujące sklasyfikowanie w ocenie ryzyka stanowiska w grupie np. Średniego bądź Dużego (zgodnie z PN – N 18002). Organ podczas kontroli może wskazać, iż przewarzająca działalność przedsiębiorstwa jest sklasyfikowana w grupie ryzyka niższej niż trzecia natomiast z dokumentu oceny ryzyka stanowiska pracy może wynikać, że ryzyko jest duże. Przedsiębiorca ma obowiązek ochrony życia i zdrowia ludzkiego zagrożonych w procesie pracy, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki osobom świadczącym pracę. Podczas kontroli PIP może okazać się, że przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku ponieważ mimo przesłanek wynikających z dokumentu oceny ryzyka zaniechał szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Często zdarza się tak, że w firmach funkcjonują karty oceny ryzyka podobne do siebie dla wszystkich stanowisk pracy. Jeśli opisywana zmiana w prawie spowoduje bardziej indywidualne prowadzenie procesu oceny ryzyka będzie ona z korzyścią dla pracowników.

Ad.3. Przewarzająca działalność podążając za szerokimi komentarzami dotyczącymi Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dla przedsiębiorstw wykonujących więcej niż jedna działalność a które ukryte są pod innymi kodami PKD – postępowanie;

 1. należy zidentyfikować sekcję, która posiada najwyższy udział wskaźnika (np. wartości dodanej1),
 2. w ramach wybranej sekcji należy zidentyfikować dział, który posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej sekcji,
 3. w ramach wybranego działu należy zidentyfikować grupę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tego działu,
 4. w ramach wybranej grupy należy zidentyfikować klasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej grupy,
 5. w ramach wybranej klasy należy zidentyfikować podklasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej klas

1) W ekonomii przez wartość dodaną rozumieć należy przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji (E. Kubiak, H. Nakonieczna – Kisiel 1999, s. 43) lub różnica pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa, a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem pozyskania koniecznych nakładów; różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm (R. Barro 1997 s. 59).

Przypisy:

Przeważająca działalność gospodarcza, a zakaz handlu w niedzielę utworzone przez Adwokat Paweł Stachurski Mar 28, 2018 http://adwokaci-sg.pl/2018/03/28/przewazajaca-dzialalnosc-gospodarcza-a-zakaz-handlu-w-niedziele/

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/19512/ocr%2009.pdf,

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-zastosowan-.html,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Dziennik Ustaw 2018 poz. 502

Fusce aliquam purus. Aliquam pharetra eget, condimentum nunc. Etiam turpis. Pellentesque bibendum, tellus. Fusce condimentum est et cursus vitae, ipsum. Duis posuere cubilia Curae, Sed porttitor, lacus vehicula est. Maecenas sapien. Curabitur nec magna. Ut nonummy. Phasellus tellus a odio. Etiam in vestibulum nec, turpis. Nullam fermentum turpis dolor, dictum est, et cursus a, condimentum nec, nisl. Etiam aliquet, lacus et malesuada fames ac lectus. Phasellus vulputate imperdiet, risus sit amet, est. Maecenas diam bibendum vel, eros. Nullam euismod, quam et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus ut wisi. Sed ultricies nec, scelerisque iaculis. Sed tincidunt sapien. Aliquam commodo convallis pellentesque, wisi. Phasellus ac eros. Nullam semper id, mattis egestas, orci id ipsum. Duis neque tellus, at libero. Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nulla in quam. Nam laoreet ut, diam. Proin in quam at consequat id, mattis lorem eget leo tristique tempus erat. Nullam justo quis nibh. Morbi consequat faucibus, justo iaculis arcu sed dui. Lorem ipsum pede, a purus. Duis lobortis, massa ac dignissim nibh. Curabitur eu mi. Suspendisse orci quis justo. Aenean nulla orci dictum tempus.

Fusce aliquam purus. Aliquam pharetra eget, condimentum nunc. Etiam turpis. Pellentesque bibendum, tellus. Fusce condimentum est et cursus vitae, ipsum. Duis posuere cubilia Curae, Sed porttitor, lacus vehicula est. Maecenas sapien. Curabitur nec magna. Ut nonummy. Phasellus tellus a odio. Etiam in vestibulum nec, turpis. Nullam fermentum turpis dolor, dictum est, et cursus a, condimentum nec, nisl. Etiam aliquet, lacus et malesuada fames ac lectus. Phasellus vulputate imperdiet, risus sit amet, est. Maecenas diam bibendum vel, eros. Nullam euismod, quam et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus ut wisi. Sed ultricies nec, scelerisque iaculis. Sed tincidunt sapien. Aliquam commodo convallis pellentesque, wisi. Phasellus ac eros. Nullam semper id, mattis egestas, orci id ipsum. Duis neque tellus, at libero. Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nulla in quam. Nam laoreet ut, diam. Proin in quam at consequat id, mattis lorem eget leo tristique tempus erat. Nullam justo quis nibh. Morbi consequat faucibus, justo iaculis arcu sed dui. Lorem ipsum pede, a purus. Duis lobortis, massa ac dignissim nibh. Curabitur eu mi. Suspendisse orci quis justo. Aenean nulla orci dictum tempus.

English lipsum 3