Akronimy/pojęcia branżowe – ujęcie BHP

Poniższej w tabeli zestawiono najbardziej popularne akronimy i zwroty w dziedzinie BHP. Cześć zwrotów wprowadzonych wprost z języka angielskiego ma swoje odpowiedniki w Polskim prawodawstwie przykładowe PPE równoznaczne z ŚOI (nie wrzucajmy do tej pojemnej grupy ubrania roboczego). Innym przykładem są KPI (Key Performance Indicators) w Polsce zwane wskaźnikami wypadkowości. Liczone inaczej i wg. innych standardów np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce. Na potrzeby globalnych standardów często unifikuje się proces statystyczny (w danej organizacji) zgodnie z prawidłowym założeniem, że wartościowe dane, to te które można szeroko porównywać. RWC (restricted work case) nie występująca w Polskim prawodawstwie. Norma statystyczna, która określa ilość pracowników, którzy ze względu na zdarzenie podczas wykonywania pracy nie mogą danej pracy wykonywać przez określony czas (są zdolni do pracy ale nie w dotychczasowym charakterze) przykładem będą obciążenia układu mięśniowo szkieletowego związane z dźwiganiem. Przeciążeniowy dyskomfort nie kwalifikuje się na zwolnienie lekarskie ale kwalifikuje się czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy np. kierowcy/operatora w transporcie wewnątrzzakładowym.

Akronimy/pojęcie branżowe w ujęcie BHPDefinicje (w oparciu o Wytyczne dla Wykonawców realizujących prace na rzecz PSE S.A. w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz jakości)
BHPBezpieczeństwo i higiena pracy. Ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.  
Działanie korygujące
i naprawcze
działanie podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności.
FACz angielskiego: first aid case, związany z pracą lekki uraz lub choroba,
w przypadku których, nie jest wymagana wykwalifikowana pomoc medyczna. Komentarz: Jednak jest wymagana prosta pierwsza pomoc, np. opatrunek na skaleczenie, usunięcie drzazgi z palca, itp.
FATz angielskiego: fatality, wypadek śmiertelny lub śmierć wskutek urazu lub choroby związanych z pracą.
HSEQz angielskiego: Health Safety Environment Quality, zespół zadań związanych z realizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości, związany ze środowiskiem pracy.
Kontrola HSEQkontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska; audyt potwierdzający zgodności wdrożonych przepisów i zasad z wymaganiami Zamawiającego.
KPI’sz angielskiego: Key Performance Indicators, wskaźniki operacyjne stosowane jako miara stopnia realizacji wyznaczonych celów. Stanowią źródło obiektywnej informacji zwrotnej, dotyczącej stopnia dotrzymania założonych parametrów. Są narzędziem kontroli, pozwalającym szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom, wcześnie reagować na problemy. Wspierają procesy ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów.
KSEKrajowy System Elektroenergetyczny.
LTIz angielskiego: lost time injury, uraz lub choroba związane z pracą, które uniemożliwiają pracownikowi podjęcie jakiejkolwiek pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia.
LOTOz angielskiego: lock out tag out, system zabezpieczeń związany z zabezpieczeniem strefy pracy oraz oznakowaniem strefy pracy.
MTCz angielskiego: medical treatment case, sytuacja, w której osoba poszkodowana lub chora wymaga wykwalifikowanej pomocy medycznej.
NM zdarzenie rzeczywiste bez szkodyz angielskiego near miss zdarzenie rzeczywiste, potencjalnie wypadkowe, w wyniku którego nie doszło do szkody, np. urazu ciała, choroby, zanieczyszczenia środowiska lub uszkodzenia mienia.
Plan BiOZPlan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan ERPz angielskiego: emergency response plan, plan reagowania w sytuacjach awaryjnych.
Plan HSEQdokument opisujący przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, sposób jej realizacji, a także gotowość na wystąpienie sytuacji awaryjnej Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie zagadnień bezpieczeństwa prowadzenia prac, w tym bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz jakości, sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych wymaganiach.
PPEz angielskiego: personal protective equipment, odzież robocza, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej.   ŚOI (środki ochrony indywidualnej) środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy, w tym również wszystkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2077r. nr 49, poz. 330)
RWCz angielskiego: restricted work case, sytuacja, w której pracownik nie może wykonywać swojej pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia, w którym odniósł obrażenia lub zachorował, ale jest w stanie podjąć inną pracę lub pracować na swoim stanowisku, lecz nie w pełnym wymiarze czasu pracy lub nie wykonując wszystkich obowiązków. Pojęcie nie ma odpowiednika w polskim prawodawstwie.
SDSz angielskiego: safety data sheet, karta charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.
UA – niebezpieczne zachowaniaz angielskiego unsafe act, działanie, które odbiega od ogólnie uznawanego bezpiecznego sposobu wykonywania pracy, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.
UC – niebezpieczne warunki pracyz angielskiego unsafe condition, warunki pracy, które różnią się od stanu przyjętego jako bezpieczny, co może doprowadzić do wypadku, np. spowodować urazy ciała, śmierć, zanieczyszczenie środowiska naturalnego lub uszkodzenie mienia.
Zdarzenia potencjalnegrupa zdarzeń, w której skład wchodzą niebezpieczne warunki pracy (UC) oraz niebezpieczne zachowania (UA). Są to zdarzenia mające potencjał do wyrządzenia szkód ludziom, środowisku naturalnemu bądź sprzętowi.
Zdarzenia rzeczywistegrupa zdarzeń, w której skład wchodzą zdarzenia wypadkowe bez szkody (NM) oraz ze szkodą (AC), które miały miejsce w czasie wykonywania pracy oraz pozostające w związku z pracą.
Identyfikacja zagrożeniaproces uznania faktu występowania zagrożenia oraz zdefiniowanie jego cech.
Generalny Wykonawca (GW)Podmiot gospodarczy który zawarł umowę na realizacje całości przedsięwzięcia budowlanego z zamawiającym.
Podwykonawca/zleceniobiorcaPrzedsiębiorstwo wyznaczone do wykonania części robót udzielonych Wykonawcy, zgodnie z zapisami umownymi w umowie o udzielenie zamówienia.
AwariaNiespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) spowodować obrażenia u ludzi albo uszkodzenia budynków, zakładów, materiałów lub zniszczenie środowiska.  

Fusce aliquam purus. Aliquam pharetra eget, condimentum nunc. Etiam turpis. Pellentesque bibendum, tellus. Fusce condimentum est et cursus vitae, ipsum. Duis posuere cubilia Curae, Sed porttitor, lacus vehicula est. Maecenas sapien. Curabitur nec magna. Ut nonummy. Phasellus tellus a odio. Etiam in vestibulum nec, turpis. Nullam fermentum turpis dolor, dictum est, et cursus a, condimentum nec, nisl. Etiam aliquet, lacus et malesuada fames ac lectus. Phasellus vulputate imperdiet, risus sit amet, est. Maecenas diam bibendum vel, eros. Nullam euismod, quam et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus ut wisi. Sed ultricies nec, scelerisque iaculis. Sed tincidunt sapien. Aliquam commodo convallis pellentesque, wisi. Phasellus ac eros. Nullam semper id, mattis egestas, orci id ipsum. Duis neque tellus, at libero. Aliquam erat volutpat. Curabitur sed nulla in quam. Nam laoreet ut, diam. Proin in quam at consequat id, mattis lorem eget leo tristique tempus erat. Nullam justo quis nibh. Morbi consequat faucibus, justo iaculis arcu sed dui. Lorem ipsum pede, a purus. Duis lobortis, massa ac dignissim nibh. Curabitur eu mi. Suspendisse orci quis justo. Aenean nulla orci dictum tempus.

Tworzenie służby BHP u pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników (umowa o pracę). Obowiązek ten związany jest jedynie z ilością osób zatrudnionych (branża, charakter firmy nie jest elementem wiążącym)

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Zatrudnienie powyżej 100 pracowników nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711 § 1 K.p.). Szczegółowe zasady tworzenia tej służby określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.). W myśl § 1 ust. 3 tego rozporządzenia, w zakładzie zatrudniającym od 100 do 600 pracowników pracodawca może utworzyć m.in. jednoosobową komórkę bhp, której pracownikiem będzie osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszczalne jest również utworzenie służby bhp we wspomnianych zakładach w drodze nawiązania odrębnego stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym już u danego pracodawcy przy innej pracy.

Badania i szkolenia pracowników.
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 – Czy stanowisko PIP jest aktualne w 2022 roku?

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnia, że zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005);
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.
W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 ł 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostają wydłużone do 180 dni;
2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
Stosownie do art. 31m ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W zakresie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 12e ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2221) stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Czas obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego może oczywiście zostać wydłużony na mocy kolejnego rozporządzenia lub też może zostać wprowadzony może zostać stan epidemii. Do tego czasu obowiązują tym samym wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych regulacje w zakresie profilaktycznych badań pracowników oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aktualny tekst ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Zmiany z zakresu BHP w 2019 r. – zwolnienie z prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w niektórych branżach.

Ustawodawca od 2019 wprowadził dwie zmiany w kodeksie pracy dot. działań związanych z BHP.

Jedną ze zmian jest wykluczenie z obowiązku poddawania się szkoleniom okresowym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy wykonują swoja prace w zakładach, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorie ryzyka. (Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).). – rozporządzenie wydawane cyklicznie.  Powyższe zmiany zostały wprowadzone poprzez dodanie do kodeksu pracy dwóch nowych paragrafów ich treść poniżej;

Szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie musimy prowadzić jeśli:

 1. przeważająca działalność firmy, w której pracują jest sklasyfikowana jako nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka
 2. w dokumencie oceny ryzyka dla stanowiska pracy nie ma jasnej informacji, iż szkolenie musi być prowadzone

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musimy prowadzić jeśli;

 1. działalność firmy została sklasyfikowana jako czwarta lub wyższa kategoria ryzyka
 2. firma na przestrzeni swojej działalności zmieni specyfikę działania na związaną z branżą sklasyfikowaną w czwartej kategorii ryzyka lub wyższej. Od momentu powzięcia takiej informacji ustawodawca daje czas 6 m na zorganizowanie szkolenia okresowego.

Działalności które zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz. 502) zostały sklasyfikowane do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. (poz. 502)

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
46 Transport lotniczy H-51 2 0,67
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93

Wnioski praktyczne:

Wprowadzone zmiany są w moim przekonaniu dobre i zasadne. Do zaprzestania szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno-biurowych konieczne jest łączne:

 1. wykazaniem się przewarzającą działalnością w grupie ryzyka sklasyfikowanej nie wyższej niż trzecia
 2. brakiem stwierdzenia w opracowanym dokumencie oceny ryzyka na stanowisku pracy, iż szkolenie okresowe jest wymagane
 3. brakiem zmiany działalności bądź przeważającej działalność na taką z wyższą kategorią ryzyka. Konieczność monitorowania w/w co najmniej w okresie jednorocznym

Wnioski praktyczne w realizacji:

Ad. 1. Zmiana w takich branżach jak np.;  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ad. 2. Zalecam przejrzenie dokumentacji oceny ryzyka  czy dla np. stanowiska recepcjonistki w hotelu nie zostały zapisane zagrożenia powodujące sklasyfikowanie w ocenie ryzyka stanowiska w grupie np. Średniego bądź Dużego (zgodnie z PN – N 18002). Organ podczas kontroli może wskazać, iż przeważająca działalność przedsiębiorstwa jest sklasyfikowana w grupie ryzyka niższej niż trzecia natomiast z dokumentu oceny ryzyka stanowiska pracy może wynikać, że ryzyko jest duże. Przedsiębiorca ma obowiązek ochrony życia i zdrowia ludzkiego zagrożonych w procesie pracy, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki osobom świadczącym pracę. Podczas kontroli PIP może okazać się, że przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku ponieważ mimo przesłanek wynikających z dokumentu oceny ryzyka zaniechał szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Często zdarza się tak, że w firmach funkcjonują karty oceny ryzyka podobne do siebie dla wszystkich stanowisk pracy. Jeśli opisywana zmiana w prawie spowoduje bardziej indywidualne prowadzenie procesu oceny ryzyka będzie ona z korzyścią dla pracowników.

Ad.3. Przeważająca działalność podążając za szerokimi komentarzami dotyczącymi Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dla przedsiębiorstw wykonujących więcej niż jedna działalność a które ukryte są pod innymi kodami PKD – postępowanie;

 1. należy zidentyfikować sekcję, która posiada najwyższy udział wskaźnika (np. wartości dodanej1),
 2. w ramach wybranej sekcji należy zidentyfikować dział, który posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej sekcji,
 3. w ramach wybranego działu należy zidentyfikować grupę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tego działu,
 4. w ramach wybranej grupy należy zidentyfikować klasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej grupy,
 5. w ramach wybranej klasy należy zidentyfikować podklasę, która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej klas

1) W ekonomii przez wartość dodaną rozumieć należy przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji (E. Kubiak, H. Nakonieczna – Kisiel 1999, s. 43) lub różnica pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa, a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem pozyskania koniecznych nakładów; różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm (R. Barro 1997 s. 59).

Przypisy:

Przeważająca działalność gospodarcza, a zakaz handlu w niedzielę utworzone przez Adwokat Paweł Stachurski Mar 28, 2018 http://adwokaci-sg.pl/2018/03/28/przewazajaca-dzialalnosc-gospodarcza-a-zakaz-handlu-w-niedziele/

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/19512/ocr%2009.pdf,

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-zastosowan-.html,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Dziennik Ustaw 2018 poz. 502

System zarządzania BHP (bezpieczeństwa i higiena pracy) / HSE (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko)

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) stanowi część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, która obejmuje:

Ważnym elementem zarządzania bhp jest identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych nazywanych też: near miss, prawie wypadek, zdarzenia bezurazowe.

Obowiązki pracodawcy (w tym osoby kierujące pracownikami)

Pracownicy

Korzyści wynikające z badania zdarzeń potencjalne wypadkowych

Jednym z najbardziej wszechobecnych modeli bezpieczeństwa jest Piramida Bezpieczeństwa, pierwotnie zaproponowana przez H.W. Heinrich ponad 80 lat temu. Wczesny sukces piramidy spowodowany był eleganckim wyświetlaniem prostych statystycznych relacji między typami, ilością zdarzeń i urazów – z prawdopodobieństwem wystąpienia wypadku śmiertelnego. Choć model przez wiele lat był poważnie krytykowany przez wielu badaczy, to nadal jest podstawowym modelem relacyjnym, który wyjaśnia wszystkie rodzaje problemów związanych z bezpieczeństwem. Z prostej analizy możemy wyprowadzić wniosek, im więcej zidentyfikowanych zdarzeń (większa czułość) u podstawy piramidy tym mniej wypadków przy pracy.

Postępowania ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi

 

„Badanie przyczyn źródłowych wypadków przy pracy , chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych powinno służyć identyfikowaniu wszelkich niezgodności w systemie zarządzania bhp; wyniki tych badań powinny być udokumentowane (PN-N 18001:2004 pkt 4.5.2).
Definicja: Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykorzystywana pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia (PN-N 18001:2004 pkt 3.24)”.

 

Opracował:

Karol Żurek